فرکانس بعضی فریادها از محدوده ی شنوایی آدمها بیشتر است...

 

پ.ن:تصویر مربوط به این روزهای غزه