*امروز نوبت نقد تلفنیم با استاد ناصر فیض بود.خیلی ذوق زده شدم