دو "تک درخت"

  چهار "تک درخت"

      ...هزار "تک درخت"

و این یعنی

شلوغی جنگل پر از تنهایی" تک درخت ها"ست