راحت بخواب ای شهر! آن دیوانه مرده است

درپیله ی ابریشمش پروانه مرده است

در تنگ دیگر شور دریا غوطه ور نیست

آن ماهی دلتنگ خوشبختانه مرده است..