هم به هم ریخته ست هم موزون

 اختیارات شاعری خداست1

 

 

پیامک: مگر می شود زندگی مرا به هم ریخته آفریده باشد؟خدای دانه های انار..

 1.م سیار