برای پرسنل اتاق عمل عجیب بود که چرا پرونده هایی که امضای من زیرش خورده با خط معلا نوشته شده.کارهای بیهوده ای می کنم ها.درست مثل اینکه موهای یک مرده را از روی صورتش کنار بزنی.