این اولین بار است بابا دختر خود را 

با دست های بسته در آغوش می گیرد..

 

175غواص   , شهیدگمنام،غواصان شهید کربلای چهار   , صد وهفتاد وپنج غواص شعر   , بابای غواص