دلواپسی اگه رنگ داشت صورتی پررنگ بود.خدایا حس و حال خوبی بهم بده برای سبک نوشتن.محرم داره میرسه و همه سبکام مونده.همشو دارم می سپارم اینُ اون.

فردا دارم می رم دانشگاه ایران.فک کن از شیفت سوار اتوبوس بشی بری شب برگردی صبح برسی بیمارستان که لانگ شیفت بدی.فکر کنم تجزیه میشم تا آخر شیفت.اما تجربه ی بدی هم نیست سلیقه ی داورها دستم اومده مزخرف دوست دارن.منم مزخرف فرستادم برگزیده شد.