برجام بزن سنگ و به فرجام بیاندیش!

هشیاری ما مستی از این جام ندارد

تا گردش هر مهره به دستان یهود است

این بازی نفرین شده فرجام ندارد

 

قاعدتا الان باید تولد یک سالگی برجام را جشن می گرفتیم!ولی خوب حرف بی ربط می زنیم به جای عبرت گرفتن!