+زدی به قلب لشکری که..

+دلاوری مثه عمو عباسه

 

اجرا:حاج محمد یزدخواستی

هیئت عاشوراییان/هیئت انصار الحسین اصفهان

شعر:زینب احمدی/فاطمه کمالی

 

+با اقتدار علم می گیری به شونه

اجرا:محمد صالحی پور حسینه هنر مشهد

شعر:زینب احمدی/نرگس میرفیضی