اگر بخت یارت باشد،در بعضی از مراحل زندگی به بن بست کامل خواهی رسید.

به روایتی دیگر،هرگاه بخت یارت باشد به یک چهارراه می رسی ومی بینی که سمت چپ به جهنم می رسد،سمت راست به جهنم می رسد،مستقیم به جهنم و به هر سویی که بچرخی راه تو به طور کامل و مطلق به دوزخ ختم خواهد شد.

همه ی راهها به دوزخ ختم می شوند وهیچ راهی برای خروج وجود ندارد،هیچ کاری نمی توانی بکنی.دیگر هیچ چیز تو را راضی نمی کند و آن وقت است که-اگر اماده باشی-آغاز می کنی به کاری که همواره در ارزویش بوده ای اما هرگز نمی دانستی و آن کشف درون توست.

و اگر بخت یارت نباشد؟

تنها هنگام مرگ به این مرحله می رسی و این چشم انداز زیبایی نخواهد بود.چون چیزی را خواهی خواست که دیگر نمی توانی داشته باشی.

 

"زوایای تاریک حکمت.پیتر کینگزلی"

+با من بشنوید..(سمفونی استامبول)