چقدر
کاش های ما
در کربلا...
بوی سیب می دهد

 

منبع :عطشزار