"قطعه

     همان غزل است اگر

               سر نداشته باشد!"

            این بار غزلی در قالب شش گوشه،اما...

                                         

                                       قطعه

                                                 قطعه

                                                             قطعه...