نرگس مسکین چه کم از نرگس شهلا دارد؟!

در بازار گل وگیاه نگاهم می افتد به چند دسته نرگس شهلا و از خانم فروشنده می پرسم:شما نرگس مسکین هم دارید؟

فروشنده:ما فقط نرگس ثروتمند داریم!

چنین گلی وجود ندارد.نرگس یا نرگس شهلاست یا نرگس شیراز!

من گفتم که مطمئنم چون هم عکسش را دیدم وهم در شعر حافظ آمده.

خواهرم خندید و گفت:دو روز دیگه هم میای بازار میگی "نرگس مردم فریب" دارید؟

چون تو شعر فاضل اومده :نرگس مردم فریبی داشت شبنم می فروخت!

خولاصه این حوالی هیچ گل فروشی از نرگس مسکین خبر نداشت!

جهت اطلاع گل فروش ها!:

دانش نامه ی گل وگیاه:نرگس مسکین :تمام گل از کاسه و گلبرگ سفید و عطر آن از نزدیک زننده و نامطبوع است

لغت نامه دهخدا:نرگس مسکین . [ ن َ گ ِ س ِ م ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نرگسی که تمام قسمت های آن سفید است.

/ 0 نظر / 4 بازدید