نقطه ی صفر مغزی

دربخشی از مرام نامه ی مکتب سورئالیسم آمده:

"همه چیز مارا به این باور سوق می دهد که ذهن انسان دارای نقطه ایست که در آن مرگ وزندگی،خیالی و واقعی،گذشته وآینده،انتقال پذیر وانتقال ناپذیر،بالا وپایین..نقیض هم به نظر نمی رسند."

و این برای مکتبی که بعد از دادائیسم آمده خیلی جالب است.خیلی...

دادائیست ها به نویسندگانشان توصیه می کردند کلمات را از روزنامه ها قیچی کنند در کیسه ای بریزند و تکان دهندو بعد آن ها را کنار هم بگذارند.

/ 0 نظر / 4 بازدید